Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať činnosť záujmovej aktivity. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

Činnosť záujmových krúžkov na škole prebieha ako doplnková výchovná činnosť predprimárneho vzdelávania.

Na materskej škole pracujú rôzne krúžky. Ich výber sa prerokúva na prvej pedagogickej rade v danom školskom roku a podľa predbežného záujmu zákonných zástupcov.

 

GYMNASTICKÝ/Fit lopta – Ficánkoló

ANGLICKÝ KRÚŽOK

VÝTVARNÝ KRÚŽOK

MAŽORETKOVÝ KRÚŽOK

BÁBKOVÝ KRÚŽOK

TANEČNÝ KRÚŽOK

HUDOBNO-SPEVÁCKY KRÚŽOK

HRAVO PO SLOVENSKY

MALÍ FLAUTISTI

FUTBALOVÝ KRÚŽOK