Školský poriadok

Školský poriadok je záväzným, interným dokumentom, ktorý stanovuje práva a povinnosti detí, zákonných zástupcov ako aj práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy vyplývajúce z riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.
Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod materskej školy a jej bezpečnosť.

Školský poriadok je dostupný k nahliadnutiu v šatni každej triedy. 

Obsah Školského poriadku:

Prvá časť – Úvodné ustanovenia
Druhá časť – Všeobecné ustanovenia
Článok 1 Členenie MŠ
Článok 2 Pracovné zadelenie pracovníkov MŠ
Článok 3 Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami v materskej škole
3/1 Práva a povinnosti detí navštevujúce MŠ
3/2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí navštevujúce MŠ
3/3 Práva a povinnosti MŠ
3/4 Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ
Článok 4 Prevádzka a vnútorný režim MŠ
4/1 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie
4/1/1 Podmienky prijímania detí so ŠVVP v bežnej MŠ
4/1/2 Podmienky prijímania detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
4/1/3 Deti pokračujúce v plnení PPV
4/1/4 Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov veku
4/1/5 Osobitný spôsob plnenia PPV
4/2 Prevádzka MŠ
4/3 Organizácia MŠ
Článok 5 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím
5/1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí
5/2 Pobyt a dochádzka detí do MŠ
5/3 Úraz dieťaťa
5/4 Pedikulóza
5/5 Predchádzanie epidémie chrípky
5/6 Ochrana pred sociálno – patologickými javmi, diskrimináciou a násilím
5/7 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog
5/8 Protiepidemiologické opatrenia
Článok 6 Podmienky zaobchádzania s majetkom MŠ
Článok 7 Spracúvanie osobných údajov
Článok 8
Hospodárno-správne otázky
Tretia časť Záverečné ustanovenia