Oznamy

Deň Matiek

09.05.2023 o 15.00 hod. – Napocska, Sovička
10.05,2023 o 15.00 hod. – Bambi, Lienka, Tilinkó, Veverička
11.05.2023 o 15.00 hod. – VčielkaS účinnosťou od 01.05.2023 je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, ak o to rodič dieťaťa písomne požiada. 

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume 1,40 eur:

  1. za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
  2. ostatným deťom, ktoré nenavštevujú posledný ročník MŠ, ale žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Za neodhlásený deň štát dotáciu neposkytne a za neodhlásený deň musí rodič zaplatiť plnú výšku stravnej jednotky.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ).

 Podrobnejšie informácie obdržíte u vedúcej ŠJ.Rodičovské združenia pre rodičov budúcich prvákov s pani učiteľkami zo Základnej školy:

Slovenské triedy 09.03.2023 o 16.30 hod. v triede Včielka
Maďarské triedy 16.03.2023 o 16.00 hod. v triede Tilinkó

 Od 01.01.2023

1.Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2022 výška poplatkov za pobyt detí v MŠ sa zvyšuje na
14,00 €/mesiac a v lete na 30,00 €/mesiac

2. Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 výška za stravovanie detí v MŠ sa zvyšuje na
1,70 €/deň + 2,00 €/mesiac za režijné náklady

Dotácia na stravovanie sa poskytuje naďalej vo výške 1,30 €/deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo pobytu v MŠ. Nakoľko výška stravnej jednotky je 1,70 €/deň a štátom dotovaný obed činí 1,30 €/deň, zákonný zástupca bude doplácať rozdielnu sumu vo výške 0,40 €/deň + 2 €/mesiac za režijné náklady


 

Spokojné a láskou prežité vianočné sviatky, veľa šťastia 
v novom roku

Vám praje kolektív MŠPozývame Vás na vianočné posedenie s deťmi v triedach o 15.00 hod.

15.12.2022 – Veverička, Včielka, Sovička
16.12.2022 – Napocska, Lienka, Tilinkó
19.12.2022 – Bambi

 


V rámci mesiaca „Úcta k starším” pozývame našich starých rodičov na tvorivé dielne:

Slovenské triedy:
Trieda Veverička – 19.10.2022 o 15.00 hod.
Trieda Sovička – 20.10.2022 o 08.30 hod.
trieda Lienka – 19.10.2022 o 08.30 hod.
trieda Včielka – 21.10.2022 o 08.30 hod.

Maďarské triedy:
Trieda Bambi – 18.10.2022 o 15.00 hod.
Trieda Napocska – 20.10.2022 o 08.30 hod.
Trieda Tilinkó – 20.10.2022 o 08.30 hod.


Triedne rodičovké združenia:

08.09.2022 – trieda Včielka o 15.30 hod.
09.09.2022 – trieda Lienka o 16.00 hod.
                       trieda Napocska o 15.30 hod.
                       trieda Tilinkó o 15.30 hod.
13.09.2022 – trieda Sovička o 15.30 hod.


 

seperator