Oznamy

 

Všetkým našim detičkám a rodičom prajeme krásne leto plné slnka, pohody a zážitkov!

kolektív MŠ

Stretneme sa 2. septembra 2019


Letná prevádzka od 01.07.2019 do 27.07.2019 

sa uskutoční na Materskej škole s VJM, Lipová č. 2, Štúrovo

Prevádzka na MŠ: 07.00 hod. – 16.30 hod.
Zoberte si so sebou: prezuvky, pyžamo, uterák a prádlo


Rozlúčkové slávnosti:

                 Slovenské triedy:
Lienka – 26.06.2019 o 14.00 hod.
Včielka – 20.06.2019 o 14.00 hod.

Maďarské triedy:
Napocska
– 28.06.2019 o 14.00 hod.
Tilinkó – 21.06.2019 o 14.00 hod.

Tešíme sa na Vás!


Deň matiek:

Tilinkó – 07.05.2019 o 15.00 hod.
Mókus – 10.052019 o 15.00 hod.
Včielka – 10.05.2019 o 15.00 hod.
Napocska – 10.05.2019 o 15.00 hod.
Bambi – 14.052019 o 15.00 hod.
Lienka – 16.05.2019 o 15.00 hod.

Každého srdečne očakávame!Oznamujeme zákonným zástupcom 5-6 ročných detí, že
v slovenských triedach sa dňa 09.04.2019 o 16.00 hod. uskutoční v triede Včielka rodičovské združenie ohľadne Školy v prírode a
v maďarských triedach dňa 15.04.2019 o 16.00 hod. v triede Tilinkó.


  ZMENA!!!

OZNAM  – Školská jedáleň pri MŠ

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Z dôvodu , že stravná jednotka v MŠ je určená finančným pásmom 4 vo výške 1,27 €, každý zákonný zástupca predškoláka (5-6 ročné deti) a zákonný zástupca detí v hmotnej núdzi je povinný doplatiť stravnú jednotku 0,07 € za každý deň odobratej stravy.

Typ stravníka

Fin. náklady na nákup potravín v €/deň

Dotácia z ÚPSVaR v  €/deň

Úhrada zákonného zástupcu v €/deň

1,27 €

1,20 €

0,07 €

Dotácia na stravu (5-6 ročné deti a HN) sa poskytuje len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacom procese. V prípade, že zákonný zástupca si nesplní povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy, zaplatí plnú výšku stravnej jednotky za každý deň neprítomnosti. Za neodhlásený deň mu dotácia na stravu nepatrí. Vzniknutý nedoplatok za neodhlásenú stravu bude vyúčtovaný v nasledujúcom mesiaci.

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie od 01.05.2019 bude možné odhlasovanie všetkých stravníkov deň vopred, t.j. do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa, a to nasledovnými spôsobmi: telefonicky, osobne v kancelárii u vedúcej ŠJ a s novou možnosťou – online aplikáciou (bližšie informácie dostane každý rodič písomne v mesiaci apríl).

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Žiadame rodičov o serióznosť a zodpovednosť v prístupe k stravovaniu svojich detí a k disciplinovanosti v prihlasovaní a odhlasovaní detí zo stravy. 

Nezodpovedný prístup zákonných zástupcov sa môže v budúcnosti odraziť na zvýšení poplatkov za stravu, keďže takto môžu stúpnuť režijné náklady, poplatky za nakladanie s biologickým odpadom aj samotné plytvanie pri zbytočnom nákupe surovín.

Poplatok, ktorý uhrádza rodič za dieťa v materskej škole pokrýva iba časť nákladov za celodennú stravnú jednotku svojho dieťaťa. Všetci veľmi dobre vieme, že každá služba, každý výrobok, každá surovina niečo stojí a nie je zadarmo, musí sa zaplatiť. Medializovaná dotácia štátu vo výške 1,20 € na stravovanie predškoláka zďaleka nepokryje všetky náklady, ktoré strava stojí.

Bližšie informácie ohľadne stravovania a spôsobe platby dostanú rodičia u vedúcej školskej jedálne materskej školy.

Vedúca ŠJ


    2 či 3% dane z príjmu – ďakujeme


Srdečne pozývame všetky deti a rodičov na ” DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES “. Stretneme sa v piatok 25.januára 2019 o 15:00 hod. v kultúrnom dome.
                             Vstupné:
-deti zdarma                                       
-dospelí 2 €
-tombola 2 €
(tombola je zabezpečená pre všetky deti MŠ, ktoré sa zúčastnia maškarného plesu)
Poplatky sa hradia v kultúrnom dome.
Príďte v maskách a užite si príjemné popoludnie so živou hudbou, občerstvením a tombolou.
V ten deň je materská škola otvorená do 12:00 hod. vrátane       obeda.

                           Tešíme sa na Vás!


Oznámenie

Školská jedáleň ako súčasť MŠ oznamuje rodičom, že stravné od 01.01.2019 sa zvyšuje z pôvodnej sumy 1,19 € na sumu 1,27 € za deň (VZN č. 4/2018 mesta Štúrovo).

Rodičom detí, ktorí navštevujú posledný ročník materskej školy a rodičom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi poskytuje štát od 01.01.2019 dotáciu na stravovanie v sume 1,20 € na deň (Zákon č.375/2018 Z.z.). Títo rodičia doplácajú na stravovanie 0,07 € na deň.

Ostatní rodičia platia stravné v plnej výške v sume 1,27 €.

Zároveň upozorňujeme a žiadame rodičov, aby poctivo odhlasovali svoje dieťa zo stravovania v prípade neprítomnosti v materskej škole v deň vopred alebo ráno do 8.00 hod. na tel čísle 036/7511612 alebo osobne v kancelárii ŠJ.


 

PRAJEME VÁM KRÁSNE, LÁSKOU A POROZUMENÍM NAPLNENÉ VIANOČNÉ SVIATKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

kolektív MŠ


Vianočné prázdninyod 22.12.2018 do 06.01.2019
Začíname 07.01.2019 (pondelok)


Milí rodičia !
Predvianočný čas ohlásil príchod najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Aby sme si túto adventnú chvíľu spríjemnili, naša materská škola Vás srdečne očakáva na       Vianočnej besiedke
v triede Lienka 14.12.2018 o 15:00 hod.
v triede Včielka 14.12.2018 o 15:00 hod.
v triede Bambi 18.12.2018 o 15:00 hod.
v triede Mókus 14.12.2018 o 15:00 hod.
v triede Tilinkó 18.12.2018 o 15:00 hod.
v triede Napocska 18.12.2018 o 15:30 hod.
Veľmi sa na Vás všetci tešíme !


V pondelok 29. októbra 2018 oslávime v našej materskej škole sviatok strašidiel. Deti oblečené do kostýmov či masiek rôznych bosoriek, strašidiel a rozprávkových bytostí očakávame na Halloweenskom večierku zo začiatkom o 17:00 hod., kde pre deti budú pripravené zábavné halloweenske súťaže so sladkými odmenami, diskotéka a sprievod okolo materskej školy.
Tešíme sa!


Vážení starí rodičia,
s príchodom Októbra – mesiaca úcty k starším Vás srdečne pozývame na spoločné posedenie venované len Vám, s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich vnúčat.
O spestrenie príjemných chvíľ sa postarajú pani učiteľky a deti
v triede BAMBI 24.10.2018 o 15:00 hod.
v triede VČIELKA 25.10.2018 o 08:30 hod.
v triede LIENKA 25.10.2018 o 08:30 hod.
v triede MÓKUS 24.10.2018 o 15:00 hod.
v triede TILINKÓ 23.10.2018 o 08:30 hod.
v triede NAPOCSKA 25.10.2018 o 08:30 hod.


Vítame Vás v novom školskom roku 2018/2019!

 seperator