Prevádzka MŠ

Prevádzka materskej školy:

06.30 hod. – 17.00. hod.

V čase od 06.30 hod. do 07.30 hod. a popoludní od 16.30 hod. do 17.00 hod. sa všetky triedy schádzajú v pavilóne „C“– trieda Bambi (zberná trieda)

V priebehu prevádzky materskej školy je budova školy uzamknutá. Dvere sú opatrené zvončekom. Pergolové dvere sú otvorené v čase príchodu detí do MŠ do 8.30 hod., v čase odchodu detí z MŠ od 14.45 hod. a v čase vymedzenom pre potreby rodičov (adaptačný proces, odnáška k lekárovi a pod.) od 11.30 do 13.00 hod.
Za príchod a odchod detí z materskej školy zodpovedajú zákonní zástupcovia detí alebo splnomocnené osoby Po príchode zákonní zástupcovia alebo splnomocnené osoby sú povinní odovzdať dieťa triednej učiteľke. Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ spravidla do 08.30 hod. Neskorší príchod pôsobí rušivo, zasahuje do ďalších organizovaných činností, preto trváme na dodržaní tohto času príchodu.

Zákonný zástupca je povinný pravidelne uhrádzať príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole najneskôr do 20-eho v danom mesiaci.

Stravné/režijné náklady1,70 €/2,00 € na účet ŠJ:
SK32 0200 0000 0016 3629 6251 alebo poštovou poukážkou – mesiac vopred 

Školné20,00 € na účet MŠ: SK15 0200 0000 0042 4317 4855 alebo poštovou poukážkou – za príslušný mesiac
– letná prevádzka – 40,00 eur/mesiac