Prevádzka MŠ

Prevádzka materskej školy:

06.30 hod. – 17.00. hod.

V čase od 06.30 hod. do 07.30 hod. a popoludní od 16.30 hod. do 17.00 hod. sa všetky triedy schádzajú v pavilóne „C“– trieda Mókus (zberná trieda)

V priebehu prevádzky materskej školy je budova školy uzamknutá. Dvere sú opatrené zvončekom. Pergolové dvere sú otvorené v čase príchodu detí do MŠ do 8.30 hod., v čase odchodu detí z MŠ od 14.45 hod. a v čase vymedzenom pre potreby rodičov (adaptačný proces, odnáška k lekárovi a pod.) od 11.30 do 13.00 hod.
Za príchod a odchod detí z materskej školy zodpovedajú zákonní zástupcovia detí alebo splnomocnené osoby Po príchode zákonní zástupcovia alebo splnomocnené osoby sú povinní odovzdať dieťa triednej učiteľke. Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ spravidla do 08.30 hod. Neskorší príchod pôsobí rušivo, zasahuje do ďalších organizovaných činností, preto trváme na dodržaní tohto času príchodu.

Zákonný zástupca je povinný pravidelne uhrádzať príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 10,00 € najneskôr do 15-eho v danom mesiaci.