Včielka

Triedne učiteľky:

Veronika Benefiová
Csilla Matusová

Trieda: 4 – 6 ročné deti

Počet detí: 17

Interný projekt:

„Poď sa učiť, čo sa sluší”
Cieľom projektu je uplatňovanie prvkov prosociálneho správania, formovanie spoločenských a občianskych kompetencií integrovaných do osobnostných a a sociálnych kompetencií zahrnuté v úlohách na rozvoj otvorenej komunikácie, dôstojnosti, ľudskej osoby, pozitívneho rozhodovania, rozvoj citov, empatie a asertivity. Dieťa sa postupne učí zachovávať určité pravidlá, potrebné pre život v kolektíve:
úcta k sebe – ak si nevážim sám seba, ako si môžem vážiť druhého človeka
pozdraviť sa vzájomne – a tak získať pocit, že sa tešíme zo vzájomného stretnutia
usmievať sa – na iných, a tak im dať najavo svoju spolupatričnosť
poďakovať sa – vždy, ak pre nás niekto niečo urobil
pomáhať– bez nároku na odmenu
darovať– taký darček, ktorým urobíme radosť
vedieť sa vcítit’- 
do myslenia a konania druhého človeka, aj keď zmýšľa inak ako ja

Krúžky:
Výtvarný
Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarné nadanie detí, aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami, utvoriť pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti. Oboznámiť deti s rôznorodými výtvarnými materiálmi a technikami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca detí zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia.
Výtvarný krúžok vedie pani učiteľka, pracuje podľa plánu krúžkovej činnosti, ktorý je interným dokumentom MŠ.
Anglický
Cieľom anglického krúžku je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov. Zameriava sa na oboznamovanie detí so základmi anglického jazyka prostredníctvom piesní, básní, riekaniek, didaktických a pohybových hier. Hravou formou deti získavajú základné vedomosti z rôznych tém, rozširujú si slovnú zásobu, ako aj základné jednoduché frázy, či vetné spojenia s využitím obrázkov, hračiek či didaktických pomôcok. Krúžok vedie externá učiteľka anglického jazyka.
Tanečný
Moderný tanec dáva deťom možnosť prežiť úspech, navodzuje dobrú náladu, vytvára pozitívnu atmosféru, podporuje spoluprácu a kooperáciu v skupine musia sa sústrediť. Tanec je aj prostriedok na riešeniu problémov a vzťahov v skupine Priaznivo vplýva na myslenie detí, vnímať vykonávané pohyby. Je taktiež výborný na pamäť detí, keďže si musia zapamätať tanečné prvky. Každé dieťa je jedinečné a tanec u neho rozvíja nielen pohybové zručnosti, ale aj jeho osobnosť, učí akejsi disciplíne . Pohyb u detí i keď je to formou tanca je veľmi dôležitý. Tanec v MŠ prebieha zábavnou hravou, nenútenou formou a jeho cieľom je naučiť sa vnímať rytmus, melódiu, základné tanečné prvky a priniesť deťom radosť z pohybu a vzťah k tancu.


AKCIE, PODUJATIA
Návšteva základnej školy

 

Sadenie kvetov

Vynášanie Moreny

 

V knižnici

Interný týždenný projekt


Detský karneval

Mikuláš

Interný týždenný projekt

Halloweensky večierok

Deň úcty k starším


Týždeň zdravia

Návšteva Hasičskej stanice

Interný týždenný projekt – doprava