Včielka

Triedne učiteľky:

 

Trieda: 4 – 6 ročné deti

Počet detí: 

Interný projekt:
Cieľom projektu je uplatňovanie prvkov prosociálneho správania, formovanie spoločenských a občianskych kompetencií integrovaných do osobnostných a a sociálnych kompetencií zahrnuté v úlohách na rozvoj otvorenej komunikácie, dôstojnosti, ľudskej osoby, pozitívneho rozhodovania, rozvoj citov, empatie a asertivity. Dieťa sa postupne učí zachovávať určité pravidlá, potrebné pre život v kolektíve:
úcta k sebe – ak si nevážim sám seba, ako si môžem vážiť druhého človeka
pozdraviť sa vzájomne – a tak získať pocit, že sa tešíme zo vzájomného stretnutia
usmievať sa – na iných, a tak im dať najavo svoju spolupatričnosť
poďakovať sa – vždy, ak pre nás niekto niečo urobil
pomáhať– bez nároku na odmenu
darovať– taký darček, ktorým urobíme radosť
vedieť sa vcítit’- 
do myslenia a konania druhého človeka, aj keď zmýšľa inak ako ja

Krúžky:
Výtvarný
Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarné nadanie detí, aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami, utvoriť pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti. Oboznámiť deti s rôznorodými výtvarnými materiálmi a technikami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca detí zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia.
Výtvarný krúžok vedie pani učiteľka, pracuje podľa plánu krúžkovej činnosti, ktorý je interným dokumentom MŠ.
Anglický
Cieľom anglického krúžku je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov. Zameriava sa na oboznamovanie detí so základmi anglického jazyka prostredníctvom piesní, básní, riekaniek, didaktických a pohybových hier. Hravou formou deti získavajú základné vedomosti z rôznych tém, rozširujú si slovnú zásobu, ako aj základné jednoduché frázy, či vetné spojenia s využitím obrázkov, hračiek či didaktických pomôcok. Krúžok vedie externá učiteľka anglického jazyka.


AKCIE, PODUJATIA