Sovička

Triedne učiteľky:

Mgr. Emília Šándorová
Emese Leczo Mittáková

Trieda: 3 – 6 ročné deti

Počet detí: 15

Interný projekt:

Prostredníctvom interného projektu chceme deti naučiť zodpovedné pohybu v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, nadobudnúť u nich poznatky a spôsobilostí pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke, ovládať zásady bezpečného správania sa. Tradičnými aj netradičnými formami výučby: rôzne edukačné hry, vedomostné i praktické súťaže na dopravnom ihrisku, besedy, práca s knihou, obrázkom, ukážky záchrannej akcie, cvičenia v teréne, exkurzie rozvíjať schopnosti orientovať sa v dopravnom priestore, nadobudnúť poznatky o dopravných prostriedkoch, značkách ako aj Informovať deti o možných nebezpečných situáciách, o spôsobe ochrany s využitím praktických ukážok varujúcich dieťa pred nebezpečenstvom.

Projekt má tieto oblasti:
1. Orientácia v okolí
2. Dopravné prostriedky

3. Dopravné značky
4. Dopravná disciplína
5. Pravidlá chodca
6. Pravidlá cyklistu
7. Cestovanie v dopravných prostriedkoch

Krúžky:
Výtvarný
Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarné nadanie detí, aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami, utvoriť pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti. Oboznámiť deti s rôznorodými výtvarnými materiálmi a technikami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca detí zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia.
Výtvarný krúžok vedie pani učiteľka, pracuje podľa plánu krúžkovej činnosti, ktorý je interným dokumentom MŠ.
Anglický
Cieľom anglického krúžku je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov. Zameriava sa na oboznamovanie detí so základmi anglického jazyka prostredníctvom piesní, básní, riekaniek, didaktických a pohybových hier. Hravou formou deti získavajú základné vedomosti z rôznych tém, rozširujú si slovnú zásobu, ako aj základné jednoduché frázy, či vetné spojenia s využitím obrázkov, hračiek či didaktických pomôcok. Krúžok vedie externá učiteľka anglického jazyka.
Tanečný
Moderný tanec dáva deťom možnosť prežiť úspech, navodzuje dobrú náladu, vytvára pozitívnu atmosféru, podporuje spoluprácu a kooperáciu v skupine musia sa sústrediť. Tanec je aj prostriedok na riešeniu problémov a vzťahov v skupine Priaznivo vplýva na myslenie detí, vnímať vykonávané pohyby. Je taktiež výborný na pamäť detí, keďže si musia zapamätať tanečné prvky. Každé dieťa je jedinečné a tanec u neho rozvíja nielen pohybové zručnosti, ale aj jeho osobnosť, učí akejsi disciplíne . Pohyb u detí i keď je to formou tanca je veľmi dôležitý. Tanec v MŠ prebieha zábavnou hravou, nenútenou formou a jeho cieľom je naučiť sa vnímať rytmus, melódiu, základné tanečné prvky a priniesť deťom radosť z pohybu a vzťah k tancu.


AKCIE, PODUJATIA
Stavanie mája

Návšteva knižnice


Vynášanie Moreny

Interný týždenný projekt


Detský karneval

Mikuláš

Interný týždenný projekt

Halloweensky večierok

Deň úcty k starším


Týždeň zdravia

Návšteva Hasičskej stanice

Interný týždenný projekt – doprava

1.deň v MŠ