Tilinkó

Óvodapedagógusok: Osztály: 4 – 6 éves gyerekek

Gyermekek létszáma

Osztály program: 
“BOLDOG ÓVODA PROGRAM”
Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élményben gazdag feladatai, játékai, gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet, alakuljon a gyermekek pozitív orientációja. Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány 2012-ben indította el a Boldogságprogramot Bagdi Bella, a Boldogság Intézet vezetője kezdeményezésére. A program a pozitív pszichológia kutatásaira épült.

Osztály projekt:
1. “Ľudové tradície, zvyky a remeslá”/ “Néphagyományőrzés”
– a néphagyományok ápolásával tiszteletet ébresztünk múltunk értékei és a szülőföldünk iránt, melyek beépülhetnek a gyermekeink személyiségébe és végigkísérik őket az életükön át. A gyermekek a népi játékokkal, néphagyományokkal életkorunknak megfelelően ismerkednek. A játékokban az óvónők is szerepet vállalnak az együttjátszás öröméért. A mondókák, találós kérdések, népmesék a kisgyermeki gondolkodást, tapasztalatszerzést szolgálják. A népi játékok dramatikusak, a gyermekek számára könnyen elsajátíthatóak. Megismerkedünk tánclépésekkel, különböző népi hangszerekkel.

2. “Záhrada citov”/ “Érzelmeink kertje”
– célja, hogy a játék során a gyermek megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítsa a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat, a szocializáció, a társadalomba való beilleszkedés folyamatát. Megtanulja, a közös tevékenységek alkalmával, hogy hogyan viszonyuljon társaihoz, hogy elfogadottá és elfogadóvá válhasson. Alakul önértékelése, majd társértékelése. Az óvónők a nevelés folyamatában arra törekszenek, hogy a gyerekek önmagukat tudják értékelni, nemcsak teljesítményeiket, hanem tetteik helyességét vagy annak tévedéseit is, ezt követően pedig mások tetteit. Lehetőséget teremtenek a döntésre, választásra, dilemmázásra.
Feladataink:
– a gyerekek egyéni érdekeinek érvényesítése úgy, hogy a közösség, illetve mások érdekei ne sérüljenek
– erkölcsi, akarati tulajdonságok, szokás és normarendszer megalapozása, erősítése, fejlesztése a felnőttek modellállásával, helyzetteremtéssel
– a gyermekek érzelmi intelligenciájának minél magasabb szintre való eljuttatása annak érdekében, hogy intellektusuk is igazán jól működjön
– a különbözőségek elfogadására, tiszteletben tartására, természetesként kezelésére nevelés

Szakkörok:
Rajz
– a szakkör célja fejleszteni a gyermekek rajzolási tehetségét, aktívan fejleszteni saját képességeiket hasonló érdeklődésű baráti körben és pozitív érdeklődést teremteni a képzőművészethez és az alkotó tevékenységhez. Megismertetni a gyermekeket a sokfajta rajzolási anyagokkal és technikákkal. A szakkör tevékenysége arra fókuszál, hogy a rajzolás lekösse a gyermekeket, esztétikai érzékelés és alkotó aktivitás örömét, megelégedést váltson ki náluk. 
Angol
– az angol szakkor célja a pozitív hozzáállás kialakítása az idegen nyelvhez. Feladata megismertetni a gyermekekkel az angol nyelv alapjait énekek, versek, mondókák, didaktikus és mozgásos játékok formájában. Játékos formában elsajátítanak különféle témájú alapismereteket, bővítik a szőkincsüket, megtanulnak egyszerű fogalmakat, mondatbeli összefüggéseket képek alapján és szituációs játékok segítségével.
Kis furulyások
– gyerekeknél a cél, hogy megismerkedjenek a hangszerrel, annak alapvető kezelési módjaival, egyszerű ritmus- és dallamvariációkat végeznek. Hogy a tanulás ne legyen olyan száraz, az évkör ünnepeinek népdalain keresztül sajátíthatják el az ismereteket. Hangsúlyt fektetün a zenei anyanyelvük megalapozására, ápolására, a ritmus, -és hallásfejlesztésre, zenei képességek és készségek fejlesztésére.


RENDEZVÉNYEK