Veverička

Triedne učiteľky:

Nóra Őszi
Mgr. Beata Münichová

Trieda: 3 – 4 ročné deti

Počet detí: 16

Interný projekt:

Cieľom projektu je pomocou rozprávok rozvíjať čitateľskú gramotnosť detí a pestovať pozitívny vzťah ku knihám, hovorenému slovu. Dieťa sa naučí, že rozprávka má nezastupiteľné miesto, prostredníctvom ktorej deti získavajú informácie o javoch v prírode, o princípoch dobra a zla a zároveň vnímajú, čo je v nich čarovné, fantastické, stotožňujú sa s postavami z príbehov.
Zároveň sa stimuluje rozvoj deti v kognitívnej, v psychomotorickej a v sociálno-emocionálnej oblasti (personálnej inteligencie), ako je empatia, schopnosť participácie a kooperácie, schopnosť vyjadriť emócie.


AKCIE, PODUJATIA

Deň detí

Interný týždenný projekt


Detský karneval

Mikuláš

 

Interný týždenný projekt

Halloweensky večierok

Deň úcty k starším

Týždeň zdravia

 

Interný týždenný projekt – doprava

1. deň v MŠ