Lienka

Triedne učiteľky:

Beata Babincová
Bc. Petronela Schürgerová

Trieda: 5 – 6 ročné deti

Počet detí: 19 detí

Interný projekt:
“Čarovné prstíky”
Prínosom projektu by malo byť rozvíjanie úrovne detského výtvarného prejavu na základe pôsobenia hrových prvkov. Prostredníctvom nich môžeme rozvíjať detskú aktivitu, tvorivosť, formovať ich osobnosť, umožniť tímovú prácu, snažiť sa riešiť problémy, hľadať potrebné informácie, podnecovať detskú intuíciu, fantáziu, kritické myslenie a viesť ich k zodpovednosti. Výtvarne myslenie detí vychádza z pokusov, z experimentovania, predstavuje pre deti hru a radosť z tvorby. Cez kresby, maľby, výroby rôznych vecí z rôznych materiálov sa dieťa môže naučiť vyjadriť svoje emócie, ktoré nedokáže opísať slovami, osvojuje si okolitú skutočnosť, hmotný svet a objasňuje súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami.

Krúžky:
Výtvarný
Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarné nadanie detí, aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami, utvoriť pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti. Oboznámiť deti s rôznorodými výtvarnými materiálmi a technikami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca detí zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia.
Výtvarný krúžok vedie pani učiteľka, pracuje podľa plánu krúžkovej činnosti, ktorý je interným dokumentom MŠ.
Tanečný
Moderný tanec dáva deťom možnosť prežiť úspech, navodzuje dobrú náladu, vytvára pozitívnu atmosféru, podporuje spoluprácu a kooperáciu v skupine musia sa sústrediť. Tanec je aj prostriedok na riešeniu problémov a vzťahov v skupine Priaznivo vplýva na myslenie detí, vnímať vykonávané pohyby. Je taktiež výborný na pamäť detí, keďže si musia zapamätať tanečné prvky. Každé dieťa je jedinečné a tanec u neho rozvíja nielen pohybové zručnosti, ale aj jeho osobnosť, učí akejsi disciplíne . Pohyb u detí i keď je to formou tanca je veľmi dôležitý. Tanec v MŠ prebieha zábavnou hravou, nenútenou formou a jeho cieľom je naučiť sa vnímať rytmus, melódiu, základné tanečné prvky a priniesť deťom radosť z pohybu a vzťah k tancu.
Anglický
Cieľom anglického krúžku je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov. Zameriava sa na oboznamovanie detí so základmi anglického jazyka prostredníctvom piesní, básní, riekaniek, didaktických a pohybových hier. Hravou formou deti získavajú základné vedomosti z rôznych tém, rozširujú si slovnú zásobu, ako aj základné jednoduché frázy, či vetné spojenia s využitím obrázkov, hračiek či didaktických pomôcok. Krúžok vedie externá učiteľka anglického jazyka.


AKCIE, PODUJATIA

100. výročie založenia ZŠ

Deň matiek

Stavanie mája

Deň Zeme

Veľká noc v MŠ

Zdobenie kraslicového stromu

Deň Micimacka

Návšteva knižnice

21.03.2022 – Ponožkový deň

Sadili sme trávičku

Maškarný ples

Vianočná nálada

Mikuláš

4.november – Deň MŠ

Halloween v MŠ

Deň srdca

Týždeň zdravia

Prvý deň