2% z daní

Občianske združenie Raj našich detí

ČO SÚ TO 2% (3%)?

PRE NIEKOHO NIČ, PRE NÁS VEĽMI VEĽA…

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše.
Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu.
Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu materskú školu.

2% (3%) pre našu materskú školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí.

Všetky finančné prostriedky poukázané na účet občianskeho združenia budú určené výhradne v zmysle stanov občianskeho združenia na účely skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

Dovoľte aby sme Vás týmto poprosili a vyzvali aby ste prispeli 2% (3%) zo svojich daní a tým pomohli našim/vašim deťom navštevujúce našu materskú školu.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno (názov):             Občianske združenie Raj našich detí
Oficiálna skratka:                       OZ Raj našich detí
Právna forma:                             Občianske združenie
Sídlo organizácie:                       Materská škola – Óvoda, Bartókova 38, 943 01                                                          Štúrovo
Identifikačné číslo (IČO):           42372127
Číslo účtu(SLSP) – IBAN:           SK6509000000005080010083

Potrebujete k tomu len 2 tlačivá:

1. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ  ČINNOSTI ZA PREDCHÁDZAJÚCI KALENDÁRNY ROK (potvrdzuje zamestnávateľ)

2. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% (3%) ZAPLATENEJ DANE

Obe tlačivá treba odovzdať na príslušnom daňovom úrade najneskôr do 30.04.  príslušného roka alebo ich môžete odovzdať triednym učiteľkám do 15.04. príslušného roka a my ich za Vás zanesieme na daňový úrad.

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec

1. Do 15.02. príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (tu stiahnuť). Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% (3%) zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 eur.
3. VO VYHLÁSENÍ  (tu stiahnuť), nachádza sa aj na riaditeľstve MŠ, u triednych učiteliek) vyplňte vyššie uvedené údaje nášho OZ.
4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte na príslušnom daňovom úrade najneskôr do 30.04. alebo do 15.04. príslušného roka našim triednym učiteľkám.

Ak si podávate daňové priznanie sami

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za príslušný rok – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.
3. Doplňte základné údaje nášho OZ.
4. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.03. príslušného roka) na príslušnom daňovom úrade.

Ak ste právnická osoba

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za príslušný rok sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
2. Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8 EUR.
3. Doplňte základné údaje nášho OZ.
4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.03.príslušného roka), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok.

ĎAKUJEME VŠETKÝM FYZICKÝM OSOBÁM I PRÁVNICKÝM SUBJEKTOM, RODIČOM, STARÝM RODIČOM, PRIATEĽOM NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ZNÁMYM I NEZNÁMYM, ZA POSKYTNUTÉ 2% (3%) DANE Z PRÍJMU ZA KALENDÁRNY ROK 2022. FINANČNÉ PROSTRIEDKY SME VYUŽILI NA DOPLNENIE ŠKOLSKÉHO DVORA HERNOU ZOSTAVOU.