Zápis do MŠ

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ sa uskutočňuje spravidla v mesiaci máj (presný dátum určuje zriaďovateľ). Pokiaľ je voľná kapacita prijímanie detí do MŠ môže byť i v priebehu školského roka.

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe žiadosti zákonných zástupcov spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajmi o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj napr. ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
1.osobne v kancelárii riaditeľky
2.e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu: [email protected]
3.poštou, kuriérom na adresu: MŠ – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo
4. vložením do poštovej schránky pri vchode do budovy
5. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy č. E0006572294
6. prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

PRIJÍMANIE DETÍ

1. Prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie (od 5 rokov)

Od 01.januára 2021 sa ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie pre dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku do 31. augusta (vrátane) príslušného roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole a trvá minimálne 1 školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

Novoprijaté 5 ročné deti budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie v tej spádovej materskej škole, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú MŠ. Spádovú MŠ určuje mesto/obec na základe trvalého bydliska dieťaťa.

Ostatné 5 ročné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a navštevujú našu materskú školu, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní na našej materskej škole.

Povinné predprimárne vzdelávanie sa bude realizovať
a) v materskej škole povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou denného dochádzania do spádovej materskej školy v meste/obci, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.

Dieťaťu bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky určí spádovú materskú školu okresný úrad v sídle kraja po dohode s riaditeľkou MŠ.

b) ale aj formou domáceho individuálneho vzdelávaniadomáce individuálne vzdelávanie môže absolvovať dieťa, ktorému zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa v materskej škole alebo o to požiada jeho zákonný zástupca.

Vzhľadom na skutočnosť, že pre deti od 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné zákonný zástupca je povinný dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa:
– je povinné prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie
– je povinný ospravedlniť akúkoľvek neprítomnosť

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa a neospravedlní vynechanie viac ako 5 dní v mesiaci  oznámi riaditeľka MŠ túto skutočnosť mestu/obci, v ktorom/ej má dieťa trvalý pobyt a príslušnému orgánu štátnej správy (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu zákonného zástupcu dieťaťa.

2. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (od 3 rokov)

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, materiálne, personálne a iné potrebné podmienky 

Pre novoprijaté deti (mladšie ako 5 rokov) sa spád materskej školy neurčuje. 

Poradie pri prijímaní detí:

  1. prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ
  2. následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ
  3. až keď sú prijaté všetky tieto deti, je možné prijať mladšie, na ktoré sa nevzťahuje podmienka spádovej oblasti podľa trvalého bydliska
  4. zohľadňujeme prijatie detí, ktorým navštevujú alebo navštevovali starší súrodenci našu MŠ

Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania (to znamená, že dieťa by nemalo mať plienky, cumlík a malo by vedieť jesť lyžičkou a piť z pohára).

Pri nástupe do materskej školy je potrebné doniesť:

– prezuvky (nie šľapky!)
– malý vankúš označený menom
– malý uterák označený menom
– šaty na prezlečenie (spodné prádlo, oblečenie na dvor)
– telocvičný úbor podľa usmernenia učiteliek
– pyžamo označené menom
– hygienické potreby (toaletný papier, papierové vreckovky, servítky, hrebeň, mydlo) – počet udávajú triedne učiteľky

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

POPLATKY

Zákonný zástupca je povinný pravidelne uhrádzať školné a stravné vždy najneskôr do 20-eho v danom mesiaci

Školné – 10 €/mesiac
Stravné – 1,37 €/mesiac
                0,07 €/mesiac pre deti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
– pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
– ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v         hmotnej núdzi
– ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

seperator