Zápis do MŠ

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ sa uskutočňuje spravidla v mesiaci máj (presný dátum určuje zriaďovateľ). Pokiaľ je voľná kapacita prijímanie detí do MŠ môže byť i v priebehu školského roka.

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe žiadosti zákonných zástupcov spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajmi o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj napr. ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
1.osobne v kancelárii riaditeľky

2.e-mailom alebo odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu: [email protected]
3.poštou, kuriérom na adresu: MŠ – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo
4. vložením do poštovej schránky pri vchode do budovy
5. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy č. E0006572294
6. prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

PRIJÍMANIE DETÍ

1. Prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie (od 5 rokov)

Od 01.januára 2021 sa ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie pre dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku do 31. augusta (vrátane) príslušného roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole a trvá minimálne 1 školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

Novoprijaté 5 ročné deti budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie v tej spádovej materskej škole, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú MŠ. Spádovú MŠ určilo mesto na základe VZN č. 2/2021

Materská škola – Óvoda, Bartókova 38, Štúrovo je spádovou
materskou školou pre ulice:
Balassiho ulica, Bartókova ulica, Komenského ulica, Kossuthova ulica, Krátka ulica, Mierová ulica, Na Boží kopec, Na vyhliadke, Narcisová ulica, Nová ulica, Novocintorínska ulica, Štefániková ulica, Smetanova ulica, Svätoplukova ulica, Továrenská ulica, Ul. F. Rákócziho, Ul. kozmonautov, Ul. Mateja Bela, Vörösmartyho ulica, Želiarsky svah

Ostatné 5 ročné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a navštevujú našu materskú školu, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní na našej materskej škole.

Povinné predprimárne vzdelávanie sa bude realizovať
a) v materskej škole povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou denného dochádzania do spádovej materskej školy v meste/obci, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.

Dieťaťu bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky určí spádovú materskú školu okresný úrad v sídle kraja po dohode s riaditeľkou MŠ.

b) ale aj formou individuálneho vzdelávania individuálne vzdelávanie môže absolvovať dieťa zo zdravotných dôvodov alebo o to požiada jeho zákonný zástupca.

Vzhľadom na skutočnosť, že pre deti od 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné zákonný zástupca je povinný dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa:
– je povinné prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie
– je povinný ospravedlniť akúkoľvek neprítomnosť

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa a neospravedlní vynechanie viac ako 5 dní v mesiaci  oznámi riaditeľka MŠ túto skutočnosť mestu/obci, v ktorom/ej má dieťa trvalý pobyt a príslušnému orgánu štátnej správy (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu zákonného zástupcu dieťaťa.

Poradie pri prijímaní detí:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, a po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od daného školského roku predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

• deti, pre ktoré je predprimárne vzdelanie povinné a sú z inej spádovej MŠ
• deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní
• deti ktoré nedovŕšia do 31. 08. vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v tom školskom roku o predčasné zaškolenie

Ostatné deti v závislosti podľa veku a voľnej kapacity:
• deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
• deti, ktorých súrodenci sú už prijatí, alebo navštevovali našu MŠ
• deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov
• deti, ktoré dovŕšili vek 4 roky
• deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky

2. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (od 3 rokov)

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, materiálne, personálne a iné potrebné podmienky 

Pre novoprijaté deti (mladšie ako 5 rokov) sa spád materskej školy neurčuje. 

Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania (to znamená, že dieťa by nemalo mať plienky, cumlík a malo by vedieť jesť lyžičkou a piť z pohára).

Pri nástupe do materskej školy je potrebné doniesť:

– prezuvky (nie šľapky!)
– malý vankúš označený menom
– malý uterák označený menom
– šaty na prezlečenie (spodné prádlo, oblečenie na dvor)
– telocvičný úbor podľa usmernenia učiteliek
– pyžamo označené menom
– hygienické potreby (toaletný papier, papierové vreckovky, servítky, hrebeň, mydlo) – počet udávajú triedne učiteľky

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

POPLATKY

Zákonný zástupca je povinný pravidelne uhrádzať školné a stravné vždy najneskôr do 20-eho v danom mesiaci

Školné – 14 €/mesiac – uhrádza sa za príslušný mesiac
Stravné – 1,70 €/mesiac + 2,00 €/mesiac režijné náklady
                0,30 €/mesiac + 2,00 €/mesiac režijné náklady pre deti v poslednom                    ročníku MŠ, deťom v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
                a deťom na individuálnom vzdelávaní
               – stravné sa hradí mesiac vopred

Príspevok/školné sa neuhrádza za dieťa:
– pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
– ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v         hmotnej núdzi
– ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

seperator