Zápis do MŠ

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ sa uskutočňuje spravidla v mesiaci máj (presný dátum určuje zriaďovateľ). Pokiaľ je voľná kapacita prijímanie detí do MŠ môže byť i v priebehu školského roka.

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe žiadosti zákonných zástupcov spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajmi o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj napr. ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
1.osobne v kancelárii riaditeľky

2.e-mailom alebo odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu: [email protected]
3.poštou, kuriérom na adresu: MŠ – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo
4. vložením do poštovej schránky pri vchode do budovy
5. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy č. E0006572294
6. prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

PRIJÍMANIE DETÍ

1. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (od 2 rokov)

Od školského roku 2024/2025 výnimočne prijímame aj deti od dovŕšenia 2 rokov veku. Podmienky a a pravidlá dochádzky detí mladších ako 3 roky sú nastavené individuálne na základe osobného pohovoru s riaditeľkou MŠ. 

2. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (od 3 – 4 rokov)

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti od troch rokov veku.
Pre deti mladšie ako 5 rokov sa spád materskej školy neurčuje. 

Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa od 3 rokov veku osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania (to znamená, že dieťa by nemalo mať plienky, cumlík a malo by vedieť jesť lyžičkou a piť z pohára)

3. Prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie (od 5 rokov)

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

Novoprijaté 5 ročné deti budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie v tej spádovej materskej škole, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú MŠ. Spádovú MŠ určilo mesto na základe VZN č. 2/2021

Materská škola – Óvoda, Bartókova 38, Štúrovo je spádovou materskou školou pre ulice:
Balassiho ulica, Bartókova ulica, Komenského ulica, Kossuthova ulica, Krátka ulica, Mierová ulica, Na Boží kopec, Na vyhliadke, Narcisová ulica, Nová ulica, Novocintorínska ulica, Štefániková ulica, Smetanova ulica, Svätoplukova ulica, Továrenská ulica, Ul. F. Rákócziho, Ul. kozmonautov, Ul. Mateja Bela, Vörösmartyho ulica, Želiarsky svah

Ostatné 5 ročné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a navštevujú našu materskú školu, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní na našej materskej škole.

Vzhľadom na skutočnosť, že pre deti od 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné zákonný zástupca je povinný dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa:
– je povinné prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie
– je povinný ospravedlniť akúkoľvek neprítomnosť

Poradie pri prijímaní detí:

1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania          povinné a do 31.augusta dovŕšia 5 rokov veku:
   a) majú trvalý pobyt v meste Štúrovo
   b) deti, ktoré sú umiestnené v Centre pre deti a rodiny v Štúrove, ak nie voľná             kapacita v spádovej MŠ
   c) deti bez trvalého pobytu v meste Štúrovo, ak o to požiada zákonný zástupca
   d) deti si splnia PPV formou individuálneho vzdelávania
2. Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania (dovŕšia 6 rokov veku, ale      nedosiahli školskú spôsobilosť)
    a) s trvalým bydliskom v meste Štúrovo
    b) bez trvalého bydliska v Štúrove, ak o to požiada zákonný zástupca
3. Od školského roku 2024/2025
    a) deti s právom (nie povinnosťou) na prijatie, ktoré dovŕšia 4 roky veku do                  31.augusta 2024, s trvalým bydliskom v meste Štúrovo
    b) deti s právom (nie povinnosťou) na prijatie, ktoré dovŕšia 4 roky veku do                  31.augusta 2024, bez trvalého bydliska v meste Štúrovo
4. Deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku
5. Deti, ktoré dovŕšili 2,5 roka veku
6. Deti od 2 rokov, ak sú rodičia zamestnaní
7. Ostatné deti od 2 rokov veku ktorých, rodičia sú nezamestnaní alebo sú                    mamičky na materskej dovolenke, dieťa je prijaté na adaptačný pobyt s priamou      účasťou zákonného zástupcu zameraný na postupnú socializáciu a                              diagnostikovanie dieťaťa podľa adaptačného plánu

Pri nástupe do materskej školy je potrebné doniesť:
– prezuvky (nie šľapky!)
– malý uterák
– šaty na prezlečenie (spodné prádlo, oblečenie na dvor)
– telocvičný úbor podľa usmernenia učiteliek
– pyžamo
– zubnú kefku a pastu – veľké triedy
– hrebeň
– hygienické potreby (toaletný papier, papierové vreckovky, servítky, mydlo) –             počet udávajú triedne učiteľky
– pre deti od dvoch rokov náhradné oblečenie, podľa potreby plienky, cumlík,               obľúbenú hračku

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie – slovenská doc.

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie – slovenská pdf.

POPLATKY

Zákonný zástupca je povinný pravidelne uhrádzať školné a stravné vždy najneskôr do 20-eho v danom mesiaci

Školné – 20 €/mesiac – uhrádza sa za príslušný mesiac
Stravné – 1,70 €/mesiac + 2,00 €/mesiac režijné náklady
                0,30 €/mesiac + 2,00 €/mesiac režijné náklady pre deti v poslednom                    ročníku MŠ, deťom v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
                a deťom na individuálnom vzdelávaní
               – stravné sa hradí mesiac vopred

Príspevok/školné sa neuhrádza za dieťa:
– pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
– ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v         hmotnej núdzi
– ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

seperator