Zápis do MŠ

Zápis detí do MŠ sa uskutočňuje spravidla v mesiaci máj (presný dátum určuje zriaďovateľ). Pokiaľ je voľná kapacita prijímanie detí do MŠ môže byť i v priebehu školského roka.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku. Výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
– osobne,
– písomne poštou,
– e-mailom, príp.
– elektronicky, ako formulár, atď.
Do materskej školy sa deti prijímajú na základe zákonným zástupcom vyplnenej žiadostiZákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj napr. ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou. Žiadosť zákonný zástupca predloží riaditeľke spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

NA ZÁPIS SI NEZABUDNITE SO SEBOU VZIAŤ AJ SVOJE DIEŤA!

Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie sú uprednostňované:

  • deti vo veku od 5 rokov (príprava detí na vstup do školy)
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (rozhodnutie o odklade alebo o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca predloží riaditeľke spravidla do 15. júna príslušného roku)
  • deti, ktorým chodia alebo chodili starší súrodenci do našej MŠ

Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania (to znamená, že dieťa by nemalo mať plienky, cumlík a malo by vedieť jesť lyžičkou a piť z pohára).

Pri nástupe do materskej školy je potrebné doniesť:

– vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza (tlačivo u triednych učiteliek)
– prezuvky (nie šľapky!)
– malý vankúš označený menom
– malý uterák označený menom
šaty na prezlečenie (spodné prádlo, oblečenie na dvor)
– telocvičný úbor podľa usmernenia učiteliek
– pyžamo označené menom
– hygienické potreby (toaletný papier, papierové vreckovky, servítky, hrebeň, mydlo, ovocný čaj) – počet udávajú triedne učiteľky

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Žiadosť-do-slovenskej-triedy

Žiadosť-do-maďarskej-triedy

Školné a stravné sa platí vždy najneskôr do 15-eho v danom mesiaci.

Školné – 10 € platí sa triednej učiteľke oproti príjmovému dokladu v hotovosti
Stravné – 1,37 € platí sa poštovou poukážkou/internetbanking

seperator