O nás

Materská škola – Óvoda – deťmi nazývaná Micimacko na Bartókovej ulici 38 v Štúrove je štátne školské zariadenie, ktoré zabezpečuje celodenné predprimárne vzdelávanie od 3 rokov a povinné predprimárne vzdelávanie od 5 rokov veku dieťaťa. Od roku 2002 je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Štúrovo. Svoju činnosť začala v roku 1981 ako 4 triedna materská škola s 2 oddeleniami jaslí na novovzniknutom sídlisku.

V roku 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program schválilo žiadosť podanú mestom Štúrovo o nenávratný finančný príspevok zameraný na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia hrubej zaškolenosti detí MŠ.
Nadstavbou objektu sa kapacita MŠ rozšírila o jednu triedu a telocvičňu.

V súčasnej dobe naša materská škola prevádzkuje 7 tried.
4 triedy s vyučovacím jazykom slovenským:
Trieda Veverička
Trieda Lienka
Trieda Včielka
Trieda Sovička

3 triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
Trieda Bambi
Trieda Napocska
Trieda Tilinkó

Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje 15 pedagogických zamestnancov s príslušným stupňom vzdelania prostredníctvom školského vzdelávacieho programu: „S Micimackom v stoakrovom lese”. V materskej škole pracuje 12 prevádzkových zamestnancov.

V roku 1995 materská škola získala certifikát “Škola podporujúca zdravie detí“. Ponuka našej materskej školy je široká, vyvíjame množstvo aktivít pre deti aj rodičov podľa vypracovaných plánov.
Deti predškolského veku majú možnosť navštevovať rôzne krúžky. Krúžková činnosť sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať činnosť záujmovej aktivity. Organizuje sa na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
Ďalej uplatňujeme nové, moderné trendy a poznatky z oblasti predškolskej pedagogiky, využívame PC, internet, interaktívne tabule. Spolupracujeme so slovenskou ZŠ, ZŠ Endre Adyho s VJM, so ZUŠ Ferenca Liszta, mestskými organizáciami, detskou zubárkou, logopedičkou a podľa potreby aj so psychologičkou.

 

 
 
 seperator