O nás

 

Materská škola na Bartókovej ulici č.38, v Štúrove, deťmi nazývaná “MICIMACKO” sa nachádza na sídlisku Terasy. Je to štátna materská škola s právnou subjektivitou, ktorú získala v roku 2002 a jej zriaďovateľom je mesto Štúrovo. Svoju činnosť začala v roku 1981 ako 4 triedna materská škola s 2 oddeleniami jaslí na novovzniknutom sídlisku. V súčasnej dobe naša materská škola prevádzkuje 6 tried.
Sú to 3 triedy s vyučovacím jazykom slovenským:
 
  • Trieda Bambi 
  • Trieda Lienka
  • Trieda Včielka 
A 3 triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
 
  • Trieda Mókus 
  • Trieda Napocska
  • Trieda Tilinkó
Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 až 6 rokov, ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou. Edukačný proces zabezpečuje 13 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 10 prevádzkových zamestnancov. Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Náš školský vzdelávací program sa volá “S Micimackom v stoakrovom lese”.  V roku 1995 materská škola získala certifikát “Škola podporujúca zdravie detí”.  Ponuka našej materskej školy je široká, vyvíjame množstvo aktivít pre deti aj rodičov podľa vypracovaných plánov. Deti majú možnosť navštevovať rôzne krúžky. Uplatňujeme nové, moderné trendy a poznatky z oblasti predškolskej pedagogiky, využívame PC, internet, interaktívne tabule. Spolupracujeme s CVČ, ZŠ, ZUŠ Ferenca Liszta, mestskými organizáciami, detskou zubárkou, logopedičkou a podľa potreby so psychologičkou.  
 
 seperator