Školská jedáleň

JEDÁLNY LÍSTOK 19.04.2021 – 23.04.2021

Online aplikácia na vyhlasovanie: 
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
ako používať: návod


Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje aj pitný režim detí, uplatňuje program ozdravovania výživy detí v zmysle Národného programu zdravia. Výrobu jedál zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý musí spĺňať požiadavky zdravej výživy.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť zahlásiť vedúcej ŠJ a priložiť stanovisko odborného lekára (nie detského), na ktorom budú vyznačené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (MŠ poskytuje upravované stravovanie len pre deti s alergiou na mliečne výrobky).

Celodenná strava pre deti je 1,37 €, ktorú zákonný zástupca uhrádza najneskôr do 20-eho v danom mesiaci poštovou poukážkou vydanou MŠ alebo prevodom na účet MŠ (pri platbe internetbankingom je potrebné uviesť triedu do ktorej dieťa chodí a MENO DIEŤAŤA).

Rodičom detí, ktorí navštevujú posledný ročník materskej školy a rodičom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi poskytuje štát od 01.01.2019 dotáciu na stravovanie v sume 1,20 € na deň (Zákon č.375/2018 Z.z.). Títo rodičia musia doplatiť na stravovanie 0,17 € na deň.

Spôsob prihlasovania a odhlasovania zo stravy:

  1. telefonicky na t.č.: 036/7511 612
  2. osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne
  3. online aplikáciou (na prihlásenie cez online aplikáciu je potrebné prihlasovacie meno a heslo, ktoré obdržíte pri nástupe do MŠ)

Všetky spôsoby odhlasovania alebo prihlasovania na stravu sú možné najneskôr deň vopred do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. Za každý neodhlásený deň zákonný zástupca musí zaplatiť plnú výšku stravnej jednotky a to 1,37 €.