Školská jedáleň

JEDÁLNY LÍSTOK 24.06.2019 – 28.06.2019

Online aplikácia na vyhlasovanie: 
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
ako používať: návod


Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje aj pitný režim detí, uplatňuje program ozdravovania výživy detí v zmysle Národného programu zdravia. Výrobu jedál zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý musí spĺňať požiadavky zdravej výživy.

Pri výrobe pokrmov a jedál sa vedúca ŠJ riadi:

a) odporúčanými výživovými dávkami potravín
b) materiálovými spotrebnými normami
c) odsúhlasenými receptúrami

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť zahlásiť vedúcej ŠJ a priložiť stanovisko odborného lekára (nie detského), na ktorom budú vyznačené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (MŠ poskytuje upravované stravovanie len pre deti s alergiou na mliečne výrobky).

Celodenná strava pre deti je 1,27 €, ktorú zákonný zástupca uhrádza najneskôr do 15-eho v danom mesiaci poštovou poukážkou vydanou MŠ alebo prevodom na účet MŠ (pri platbe internetbankingom je potrebné uviesť triedu do ktorej dieťa chodí a MENO DIEŤAŤA).

Rodičom detí, ktorí navštevujú posledný ročník materskej školy a rodičom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi poskytuje štát od 01.01.2019 dotáciu na stravovanie v sume 1,20 € na deň (Zákon č.375/2018 Z.z.). Títo rodičia musia doplatiť na stravovanie 0,07 € na deň.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hodín vopred alebo najneskôr do 08.00 hod. daného dňa. Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku.