Školská jedáleň

 

Online aplikácia na vyhlasovanie: 
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
ako používať: návod


Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje aj pitný režim detí, uplatňuje program ozdravovania výživy detí v zmysle Národného programu zdravia. Výrobu jedál zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý musí spĺňať požiadavky zdravej výživy.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť zahlásiť vedúcej ŠJ a priložiť stanovisko odborného lekára (nie detského), na ktorom budú vyznačené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (MŠ poskytuje upravované stravovanie len pre deti s alergiou na mliečne výrobky).

Spôsob prihlasovania a odhlasovania zo stravy:

  1. telefonicky na t.č.: 036/7511 612
  2. osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne
  3. online aplikáciou (na prihlásenie cez online aplikáciu je potrebné prihlasovacie meno a heslo, ktoré obdržíte pri nástupe do MŠ)

Všetky spôsoby odhlasovania alebo prihlasovania na stravu sú možné najneskôr deň vopred do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. Za každý neodhlásený deň zákonný zástupca musí zaplatiť plnú výšku stravnej jednotky a to 1,45 €.

Celodenná strava pre deti je 1,45 €. Poplatok za stravu sa uhrádza mesiac vopred, ktorý zákonný zástupca uhrádza najneskôr do 20-eho v predchádzajúcom mesiaci t. z. (do 20-eho januára sa zaplatí za február, do 20-eho februára sa zaplatí za marec…) poštovou poukážkou vydanou MŠ alebo prevodom na účet ŠJ: SK32 0200 0000 0016 3629 6251(pri platbe internetbankingom je potrebné uviesť TRIEDU do ktorej dieťa chodí a MENO DIEŤAŤA).

Od školského roku 2021/22 budú mať rodičia detí navštevujúcich materskú školu nárok na:

1. vyšší bonus na dieťa – platí pre pracujúcich rodičov, ktorí budú mať automaticky namiesto dotovaných obedov vyšší daňový bonus
Títo rodičia budú platiť za stravovanie celkovú sumu 1,45 €/deň.

2. štátom dotovaný obed v sume 1,30 €/deň – nárok na túto dotáciu budú mať deti rodičov, resp. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti a predložia materskej škole, ktorú dieťa navštevuje nasledovné dokumenty: 

potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vystaví ÚPSVaR),

alebo

potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, v tomto prípade je potrebné, aby rodič vyplnil „Formulár na posúdenie príjmu“ (formulár je možné prevziať v kancelárii MŠ-Óvoda), doložil k nemu všetky potvrdenia o príjmoch za uplynulých 6 mesiacov a dostavil sa na ÚPSVaR, kde mu bude potvrdenie v prípade nároku vystavené

alebo

čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (vyhlásenie je možné prevziať v kancelárii MŠ-Óvoda) Pozor! Keď si uplatňujete daňový bonus 1 x ročne, už nespadáte do tejto kategórie). Ide o skupinu detí, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že ich rodičom nevznikne nárok na zvýšený daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov veku z dôvodu, že spravidla zárobkovú činnosť nevykonávajú napr. deti nezamestnaných rodičov, poberateľov dôchodkov alebo príspevkov na opatrovanie, príp. iné

Títo rodičia budú doplácať na stravovanie 0,15€/deň.