Školská jedáleň

Online aplikácia na vyhlasovanie: 
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
ako používať: návod

JEDÁLNY LÍSTOK 17.06.2024 – 21.06.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 10.06.2024 – 14.06.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 03.06.2024 – 07.06.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 20.05.2024 – 24.05.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 13.05.2024 – 17.05.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 06.05.2024 – 10.05.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 29.04.2024 – 03.05.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 22.04.2024 – 26.04.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 15.04.2024 – 19.04.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 08.04.2024 – 12.04.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 25.03.2024 – 27.03.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 18.03.2024 – 22.03.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 11.03.2024 – 15.03.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 04.03.2024 – 08.04.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 26.02.2024 – 01.03.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 19.02.2024 – 23.02.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 12.02.2024 – 16.02.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 05.02.2024 – 09.02.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 29.01.2024 – 02.02.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 22.01.2024 – 26.01.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 15.01.2024 – 19.01.2024
JEDÁLNY LÍSTOK 08.01.2024 – 12.01.2024


Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje aj pitný režim detí, uplatňuje program ozdravovania výživy detí v zmysle Národného programu zdravia. Výrobu jedál zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý musí spĺňať požiadavky zdravej výživy.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť zahlásiť vedúcej ŠJ a priložiť stanovisko odborného lekára (nie detského), na ktorom budú vyznačené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (MŠ poskytuje upravované stravovanie len pre deti s alergiou na mliečne výrobky).

Spôsob prihlasovania a odhlasovania zo stravy:

  1. telefonicky na t.č.: 036/7511 612
  2. osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne
  3. online aplikáciou (na prihlásenie cez online aplikáciu je potrebné prihlasovacie meno a heslo, ktoré obdržíte pri nástupe do MŠ)

Všetky spôsoby odhlasovania alebo prihlasovania na stravu sú možné najneskôr deň vopred do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. Za každý neodhlásený deň zákonný zástupca musí zaplatiť plnú výšku stravnej jednotky a to 1,70 €.

Celodenná strava pre deti je 1,70 €. Poplatok za stravu sa uhrádza mesiac vopred, ktorý zákonný zástupca uhrádza najneskôr do 20-eho v predchádzajúcom mesiaci t. z. (do 20-eho januára sa zaplatí za február, do 20-eho februára sa zaplatí za marec…) poštovou poukážkou vydanou MŠ alebo prevodom na účet ŠJ: SK32 0200 0000 0016 3629 6251(pri platbe internetbankingom je potrebné uviesť TRIEDU do ktorej dieťa chodí a MENO DIEŤAŤA).

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,40 eur:

  1. za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
  2. ostatným deťom, ktoré nenavštevujú posledný ročník MŠ, ale žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
  3. pre deti na individuálnom predprimárnom vzdelávaní za každý odobraný obed

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.
Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ).

Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa.
Za neodhlásený deň štát dotáciu neposkytne a za neodhlásený deň musí rodič zaplatiť plnú výšku stravnej jednotky.

Nakoľko výška stravnej jednotky je 1,70 €/deň a štátom dotovaný obed činí 1,40€/deň, zákonný zástupca bude doplácať rozdielnu sumu vo výške 
0,30 €/deň + 2 €/mesiac za režijné náklady