Školská jedáleň

JEDÁLNY LÍSTOK 27.03.2023 – 31.03.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 20.03.2023 – 24.03.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 13.03.2023 – 17.03.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 06.03.2023 – 10.03.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 27.02.2023 – 03.03.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 20.02.2023 – 24.02.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 06.02.2023 – 10.02.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 23.01.2023 – 27.01.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 16.01.2023 – 20.01.2023
JEDÁLNY LÍSTOK 09.01.2023 – 13.01.2023

Online aplikácia na vyhlasovanie: 
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
ako používať: návod


Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje aj pitný režim detí, uplatňuje program ozdravovania výživy detí v zmysle Národného programu zdravia. Výrobu jedál zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý musí spĺňať požiadavky zdravej výživy.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť zahlásiť vedúcej ŠJ a priložiť stanovisko odborného lekára (nie detského), na ktorom budú vyznačené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (MŠ poskytuje upravované stravovanie len pre deti s alergiou na mliečne výrobky).

Spôsob prihlasovania a odhlasovania zo stravy:

  1. telefonicky na t.č.: 036/7511 612
  2. osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne
  3. online aplikáciou (na prihlásenie cez online aplikáciu je potrebné prihlasovacie meno a heslo, ktoré obdržíte pri nástupe do MŠ)

Všetky spôsoby odhlasovania alebo prihlasovania na stravu sú možné najneskôr deň vopred do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. Za každý neodhlásený deň zákonný zástupca musí zaplatiť plnú výšku stravnej jednotky a to 1,70 €.

Celodenná strava pre deti je 1,70 €. Poplatok za stravu sa uhrádza mesiac vopred, ktorý zákonný zástupca uhrádza najneskôr do 20-eho v predchádzajúcom mesiaci t. z. (do 20-eho januára sa zaplatí za február, do 20-eho februára sa zaplatí za marec…) poštovou poukážkou vydanou MŠ alebo prevodom na účet ŠJ: SK32 0200 0000 0016 3629 6251(pri platbe internetbankingom je potrebné uviesť TRIEDU do ktorej dieťa chodí a MENO DIEŤAŤA).

Od 1. júla 2022 je v platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie.

Na dotáciu na stravovanie má nárok:

1. len dieťa v poslednom ročníku materskej školy, žijúce v domácnosti,
kde pracujú rodičia a v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia (70,- €) na základe podpísaného Čestné vyhlásenie od 01.07.2022 o neuplatnení si nároku na daňový bonus 
– kde rodičia nepracujú (nevedia si uplatniť daňové zvýhodnenie) automaticky im bude priznaná dotácia, ale len na základe podpísaného Čestné vyhlásenie od 01.07.2022 o neuplatnení si nároku na daňový bonus 

Čestné vyhlásenia o uplatnení/neuplatnení daňového bonusu je možné podpísať aj u vedúcej ŠJ.

Pre pracujúcich rodičov detí je výhodnejšie poberať daňový bonus (70,-€/mesiac), ktorý ma vyššiu hodnotu ako dotácia stravovania (1,30€/deň)

2. dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vystavuje ÚPSVaR odd. Štúrovo) alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (potrebné je vyplniť Formulár na posúdenie príjmu alebo prevziať u vedúcej ŠJ a priložiť potvrdenia o príjmoch za uplynulých 6 mesiacov a odovzdať na ÚPSVaR odd. Štúrovo na posúdenie tohto nároku)

3. každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a v materskej škole, je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.
Nakoľko výška stravnej jednotky je 1,70 €/deň a štátom dotovaný obed činí 1,30 €/deň, zákonný zástupca bude doplácať len rozdielnu sumu vo výške 0,40 €/deň.

Na základe tohto zákona nie je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie. Ak si zákonný zástupca dieťaťa v čase poskytovania dotácie na stravu uplatní zvýšený daňový bonus je povinný o tom bezodkladne informovať vedúcu ŠJ. V prípade nepravdivého čestného vyhlásenia si musí byť vedomý právnych následkov (trestný čin podvodu) a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu