Letölthető formanyomtatványok

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ – Felvételi kérelem

2. Lekárske potvrdenie – Orvosi igazolás

3. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Tünetmentességről szóló                 nyilatkozat ÚJ  2022.02.26-tól

3. Vyhlásenie o bezpríznakovosti – Tünetmentességről szóló nyilatkozat ÚJ 2022.08.15-től

4. Žiadosť o prerušenie dochádzky – Óvodai jogviszony megszakítása iránti       kérelem

5. Žiadosť o odpustenie školného – Tandíjmentesség iránti kérelem

6. Žiadosť o ukončenie dochádzky – Óvodai jogviszony megszüntetése iránti       kérelem

7. Žiadosť o pokračovanie plnenia PPV – Óvodakötelezettségi jogviszony           folytatása iránti kérelem
    7a) súhlas lekára
    7b) informovaný súhlas

8. Žiadosť o plnenie PPV pred dovŕšením 5. roku veku – Kivételes (5 év alatti)     óvodakötelezettségi jogviszony iránti kérelem
    8a) súhlas lekára

 9. Žiadosť o individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonných zástupcov pre           PPV – Felmentési kérelem óvodakötelezettség alól (szülő kérésére)

10. Žiadosť o individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov – Felmentési         kérelem óvodakötelezettség alól (egészségügyi okokból)
       10a) súhlas lekára

11. Ospravedlnenie dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní – Az             óvodaköteles gyermekek mulasztásainak igazolása