Školský vzdelávací program

Materská škola poskytuje celodennú formu výchovy a vzdelávania. Deti sú zaraďované do tried podľa veku od 3 do 6 rokov. Denné, pravidelne sa opakujúce činnosti sú usporiadané v dennom poriadku, v ktorom sa striedajú:
-hry a hrové činnosti -pohybové a relaxačné cvičenia
-edukačné aktivity
-pobyt vonku
-odpočinok
-činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)
Proces výchovy a vzdelávania skvalitňujeme zážitkovým učením, rozširujeme vedomosti a praktické zručnosti detí prácou s rôznymi digitálnymi technológiami, ponúkame im čo najviac priestoru pre bádanie a experimentovanie a aktívnou účasťou sa podieľame v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života.

Predprimárne vzdelávanie realizujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.
Náš Školský vzdelávací program má názov: 
S Micimackom v stoakrovom lese.” Micimacko má okolo seba veľa odvážnych, obetavých, nezištných kamarátov, ktorí mu pomáhajú odbúravať jeho nesmelosť. Základné cnosti tejto postavičky ako je dobrosrdečnosť, vďačnosť a láska, snaha pomôcť druhému a neustavičná zvedavosť spoznávať nové veci vštepujeme i našim deťom. Snaha celého nášho kolektívu vedie k tomu, aby deti boli šťastné a do ďalšieho života si odniesli len tie najkrajšie spomienky na chvíle prežité v materskej škole.

Učebné osnovy vymedzujú výchovno vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti, sú vypracované vo forme 10-ich obsahových celkov. Obsahové celky sú zostavené tak, aby sa vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje detí špirálovito rozvíjali.

SEPTEMBER: S kamarátmi vo veľkom svete
 „Ja a moji kamaráti“
 „Ako plynie čas“
 „Bezpečne na ceste“
 „Kde bývam“

OKTÓBER: Abeceda zdravia
 „Vitamíny pre zdravý rast“
 „Čo skrýva moje telo“
 „Chránime si zdravie“
 „Tekvicové čarovanie“

NOVEMBER: Čaro jesene
 „Jesenný košíček“
 „Stromy jesene, plody, huby“
 „Lesným, horským a poľným chodníčkom“
 „Medzi vtákmi“

DECEMBER: Zázračný vianočný čas
„Vitaj Mikuláš“
 „Vianočné snenie“
 „Najkrajšie Vianoce“

JANUÁR: Krásy zimy
 „Zimná príroda“
 „Hurá na sane“
 „V krajine snehu a ľadu“

FEBRUÁR: Dúhový kaleidoskop
 „Emócie“
 „Svet farieb a tvarov“
 „Vesmír“
 „Oheň, voda, vzduch“

MAREC: Jarné prebudenie
 „Zima odchádza“
 „Tajomstvá prírody“
 „Mediálny svet“
 „Rozprávková truhlica“

APRÍL: Tešíme sa do prírody
 „Čo sa skrýva v tráve, pri vode a vo vzduchu“
 „Veľkonočné vajíčka“
 „Ochraňujeme prírodu“
 „Zvieratá z dvora“

MÁJ: Živo okolo nás
 „Môj rodokmeň“
 „Remeslá, majstrovanie“
 „Predmety, materiály a ich vlastnosti“
 „Technika okolo nás“

JÚN: Letné radovánky
 „Každý z nás je iný“
 „Od pramienka k oceánu“
 „Zvieratá z ďaleka“
 „Leto volá“

Školský vzdelávací program s prílohami je k dispozícii na MŠ.