Sovička

Triedne učiteľky:

Mgr. Emília Šándorová
Emese Leczo Mittáková

Trieda: 3 – 6 ročné deti

Počet detí: 15

Interný projekt:

Prostredníctvom interného projektu chceme deti naučiť zodpovedné pohybu v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, nadobudnúť u nich poznatky a spôsobilostí pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke, ovládať zásady bezpečného správania sa. Tradičnými aj netradičnými formami výučby: rôzne edukačné hry, vedomostné i praktické súťaže na dopravnom ihrisku, besedy, práca s knihou, obrázkom, ukážky záchrannej akcie, cvičenia v teréne, exkurzie rozvíjať schopnosti orientovať sa v dopravnom priestore, nadobudnúť poznatky o dopravných prostriedkoch, značkách ako aj Informovať deti o možných nebezpečných situáciách, o spôsobe ochrany s využitím praktických ukážok varujúcich dieťa pred nebezpečenstvom.

Projekt má tieto oblasti:
1. Orientácia v okolí
2. Dopravné prostriedky

3. Dopravné značky
4. Dopravná disciplína
5. Pravidlá chodca
6. Pravidlá cyklistu
7. Cestovanie v dopravných prostriedkoch

Krúžky:
Výtvarný
Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarné nadanie detí, aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami, utvoriť pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a tvorivej činnosti. Oboznámiť deti s rôznorodými výtvarnými materiálmi a technikami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca detí zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia.
Výtvarný krúžok vedie pani učiteľka, pracuje podľa plánu krúžkovej činnosti, ktorý je interným dokumentom MŠ.
Anglický
Cieľom anglického krúžku je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov. Zameriava sa na oboznamovanie detí so základmi anglického jazyka prostredníctvom piesní, básní, riekaniek, didaktických a pohybových hier. Hravou formou deti získavajú základné vedomosti z rôznych tém, rozširujú si slovnú zásobu, ako aj základné jednoduché frázy, či vetné spojenia s využitím obrázkov, hračiek či didaktických pomôcok. Krúžok vedie externá učiteľka anglického jazyka.
Tanečný
Moderný tanec dáva deťom možnosť prežiť úspech, navodzuje dobrú náladu, vytvára pozitívnu atmosféru, podporuje spoluprácu a kooperáciu v skupine musia sa sústrediť. Tanec je aj prostriedok na riešeniu problémov a vzťahov v skupine Priaznivo vplýva na myslenie detí, vnímať vykonávané pohyby. Je taktiež výborný na pamäť detí, keďže si musia zapamätať tanečné prvky. Každé dieťa je jedinečné a tanec u neho rozvíja nielen pohybové zručnosti, ale aj jeho osobnosť, učí akejsi disciplíne . Pohyb u detí i keď je to formou tanca je veľmi dôležitý. Tanec v MŠ prebieha zábavnou hravou, nenútenou formou a jeho cieľom je naučiť sa vnímať rytmus, melódiu, základné tanečné prvky a priniesť deťom radosť z pohybu a vzťah k tancu.


AKCIE, PODUJATIA

Deň detí

no images were found


Stavanie mája

no images were found

Návšteva knižnice

no images were found


Vynášanie Moreny

no images were found

Interný týždenný projekt

no images were found


Detský karneval

no images were found

Mikuláš

no images were found

Interný týždenný projekt

no images were found

Halloweensky večierok

Deň úcty k starším

no images were found


Týždeň zdravia

no images were found

Návšteva Hasičskej stanice

no images were found

Interný týždenný projekt – doprava

1.deň v MŠ

no images were found